BEZPEČNOSTNÍ  LIST
 Datum vydání: 12.7.2002                                                                                   Strana:  1 / 7
 Datum revize:   12.12.2002
 Název výrobku:                     ISOPROPYLALKOHOL
 1.    Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce:
 1.1  Chemický název látky/obchodní název přípravku:   Propan-2-ol; 2-Propanol / Isopropylalkohol
        Číslo CAS:                    67-63-0
        Číslo ES (EINECS):      200-661-7
        Index. číslo:                 603-003-00-0
        Další názvy látky:  Izopropanol, dimethyl carbinol, sec-propanol
 1.2  Identifikace výrobce / dovozce / distributora:
        Jméno nebo obchodní jméno:      VIA - REK, spol. s r.o.
        Místo podnikání nebo sídlo:        O. Blažka 145,   679 02  Rájec-Jestřebí
        Identifikační číslo:                       49450956
        Telefon:                                      516 432 001
        Telex:
         Fax:                                          516 432 140
         Nouzové telefonní číslo:         TIS Praha, Na Bojišti 1, telefon (nepřetržitě) 224 919 293;
                                                                                                224 915 402;  224 914 575
 2.    Informace o složení látky nebo přípravku:
        Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
        Chemický název:                       2-Propanol
        Obsah v (%):                             100
        Číslo CAS:                                 67-63-0
        Číslo ES (EINECS):                    200-661-7
        Výstražný symbol nebezpečnosti:       F; Xi
        R-věta:                                         R 11-36-67
        S-věta:                                         S (2-)16-24/25-26
 3.   Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku
       Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:
            Vysoké koncentrace par působí omamně, může nastat i obrna dýchání. Dráždí oči a
            dýchací cesty. Místně působí dráždivě na kůži a sliznice. Odmašťuje kůži, může dojít
            ke vzniku drobných trhlinek. Při vniku do oka není vyloučeno jeho poškození. Působí
            narkoticky v závislosti na koncentraci a době expozice. Při dlouhodobé a intenzivní
            expozici může způsobit závratě, ospalost, pocit opojenosti, pokles krevního tlaku, ztrátu
            vědomí, poruchy dýchání až zástavy dechu.
       Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:    
            Hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti. Při úniku do volného prostoru se rychle odpařuje.
            Páry jsou těžší než vzduch a mohou se nad terénem šířit daleko od místa úniku. Se vzdu-
            chem tvoří výbušnou směs. Kapalina se mísí s vodou neomezeně. Při úniku větších
            množství do vody se nad hladinou mohou tvořit explozivní směsi par se vzduchem.
            Podle kritérií EC není isopropylalkohol škodlivou látkou pro životní prostředí.
       Možné nesprávné použití látky/přípravku:
       Další údaje:
           Látka vyvolává deprese nervového systému. Dlouhodobá či opakovaná expozice
           vyvolává dermatitidu.
 4.   Pokyny pro první pomoc
 4.1  Všeobecné pokyny:
           Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout
           mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat
           postiženého ve stabilizované poloze.
 4.2  Při nadýchání:
          Přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid, nenechat chodit. V případě, že postižený nedýchá,
          zavést umělé dýchání. Přivolat lékaře.
 4.3  Při styku s kůží:
          Neprodleně odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku omýt velkým množstvím
          vody a mýdla, po umytí ošetřit reparačním krémem.
 4.4  Při zasažení očí:
          Oči důkladně promývat velkým množstvím tekoucí vody při násilně otevřených víčkách
          nejméně 15 minut. Lékařské ošetření.
 4.5  Při požití:
          Vypláchnout ústa vodou, pokud postižený nedýchá, zavést umělé dýchání, dát pít vodu,
          nevyvolávat zvracení. Přivolat lékaře.
 4.6  Další údaje:
 5.    Opatření pro hasební zásah
 5.1  Vhodná hasiva:
           Tříštěný vodní proud, prášek, střední nebo těžká pěna, pěnidlo na hašení polárních
           kapalin. Pro chlazení zásobníků použít tříštěný vodní proud.
           Pro malé požáry lze použít prášek, oxid uhličitý, písek či zeminu.
 5.2  Nevhodná hasiva:      Přímý vodní proud.
 5.3  Zvláštní nebezpečí:
          Hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti. Její páry tvoří se vzduchem výbušnou směs, jsou
          těžší než vzduch, drží se při zemi a existuje nebezpečí zapálení od vzdáleného zdroje. Drží
          se nad vodou a může dojít k jejich zapálení. Při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý.
 5.4  Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:
          Požární ochranný oblek, použití jen mimo nebezpečnou zónu. Oblek proti sálavému teplu
          nebo tepelně ochranný oblek. V nebezpečné zóně použít izolační dýchací přístroj.
 5.5  Další údaje:
 6.    Opatření v případě náhodného úniku
 6.1  Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
           Pro únik ze zamořeného prostoru použít masku s filtrem proti organickým plynům a
           parám. Zákaz kouření. Odstranit všechny možné zdroje vznícení. Z místa vykázat
           všechny osoby, které se nepodílejí na záchranných pracích.
 6.2  Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
           Zabránit dalšímu úniku. Ohraničit prostor. Pozor na kanalizaci. Zabránit průniku látky do
           půdy a vody. Při úniku látky do vody informovat odběratele vody a zastavit její používání.
 6.3  Doporučené metody čištění a zneškodnění:
           Podle situace bezpečně odčerpat, zbytky sorbovat do vhodného porézního materiálu a v
           uzavřených nádobách odvézt k likvidaci. Likvidovat v souladu s platnou legislativou pro
           odpady. Znečištěnou plochu opláchnout velkým množstvím vody.
 6.4  Další údaje:   Výpary mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs.
 7.    Pokyny pro zacházení a skladování
 7.1  Pokyny pro zacházení:
           Pro přepravu, skladování a manipulaci platí ČSN 65 0201 a ČSN 65 6060. Při manipulaci
           nejíst, nepít a nekouřit. Je nutno se chránit proti možnosti nadýchání, potřísnění kůže a očí.
           Odmaštěnou pokožku je vhodné ošetřit reparačním krémem. Při manipulaci je třeba zajistit
           odvětrávání par a odsávání pracovního prostoru. Manipulaci provádět tak, aby nedocházelo
           k únikům a úkapům. Zamezit kontaktu látky s otevřeným ohněm, jiskrami a horkými
           plochami.
 7.2  Pokyny pro skladování:
           Pro skladování platí ČSN 65 0201. Skladovat na dobře větraném místě z dosahu zdrojů
           vznícení. Elektrická zařízení dle předpisů. Chránit před statickou elektřinou. Zákaz kouření.
           Pečlivě uzavřené nádoby skladovat při teplotě okolního prostředí mimo dosah přímého
           slunečného světla či jiných zdrojů tepla. Doporučená skladovací teplota je +5 až +25 °C.
           Doporučené materiály skladovacích obalů: měkká ocel, nerezavějící ocel, hliník, je-li
           teplota výrobku nižší než 50°C. K povrchové úpravě nádob používejte barvy na bázi
           křemičitanu zinečnatého.
 8.    Kontrola expozice a ochrana osob
 8.1  Technická opatření:
           Větrání, místní odsávání, hermetizace. Osobní ochranné pomůcky.
 8.2  Kontrolní parametry:
          Nejvyšší přípustné koncentrace v pracovním ovzduší: TLV-TWA: 400 ppm (983 mg.m-3)
                                                                                          TLV-STEL: 500 ppm (1230 mg.m
-3)
           Doporučená metoda měření látek v pracovním ovzduší:  Plynová chromatografie.
 8.3  Osobní ochranné prostředky
        Ochrana dýchacích orgánů: 
             Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. Kde není možno zajistit odsávání, noste
             celoobličejový respirátor s organickou vložkou NPF 20. V případě vysokých
             koncentrací a dlouhodobých expozicích použít izolovaný dýchací přístroj.
        Ochrana očí:                       ochranné brýle proti chemickým vlivům
        Ochrana rukou:                   nitrilové rukavice
        Ochrana kůže:                    ochranný pracovní oděv, bezpečnostní obuv chemicky odolná
 8.4  Další údaje:
           Dodržovat pravidla osobní hygieny. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci a před
           jídlem či pitím důkladně umýt ruce a nekryté části těla vodou a mýdlem, případně ošetřit
           vhodným reparačním krémem.
 9.    Fyzikální a chemické vlastnosti
        Skupenství (při 20 °C):                           kapalina
        Barva:                                                    bezbarvá, čirá
        Zápach (vůně):                                      ostrý alkoholový 
        Hodnota pH (při °C)                              neuvádí se
        Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):            -89
        Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):            82
        Bod vzplanutí (°C):                                   12 až 13
        Hořlavost:                             hořlavá kapalina I.třídy nebezpečnosti dle ČSN 65 0201
        Teplota vznícení (°C):            400
        Samozápalnost:                        -
        Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):        12
                                  dolní mez (% obj.):        2,0
        Oxidační vlastnosti:   -
        Tenze par:                         při 20°C:         4,2 kPa     
        Hustota (při 20°C):                                   780 kg.m-3
        Obsah celkového org. uhlíku (kg/kg produktu):  0,600
        Rozpustnost (při 20°C):
                      - ve vodě                                    rozpustný
                      - v tucích                                    neuvádí se
                  (včetně specifikace oleje):
         Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:    log Pow  <3,0
         Další údaje:   Relativní hustota par (vzduch = 1):     2,07
 10.   Stabilita a reaktivita
         Podmínky za nichž je výrobek stabilní: Za normálních a doporučovaných podmínek stabilní.
         Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
            Vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnost zdrojů vznícení.
         Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:
            S oxidačními činidly, acetylenchloridem, peroxidy, kyselinami, chloridy, anhydridy,
            alkalickými kovy.
         Nebezpečné rozkladné produkty:
            Za normálních podmínek žádné, při hoření může vznikat oxid uhelnatý.
         Další údaje:
 11.   Toxikologické informace
         Akutní toxicita:
                               
            - LD50, orálně, potkan (mg.kg-1):  5045
            - LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): 12800
            - LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1):   není stanoveno
            - LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1):  16000        
         Subchronická - chronická toxicita:  není stanoveno
         Senzibilizace:                                neuvedena
         Karcinogenita:                              nezjištěna
         Mutagenita:                                  není stanoveno
         Toxicita pro reprodukci:               není stanoveno   
         Zkušenosti u člověka:
             Vysoká expozice může vyvolávat malátnost a nevolnost. Dlouhodobá či opakovaná
             expozice může způsobit odmaštění kůže a dermatitidu.
             Oční dráždivost: Dráždí oči
             Kožní dráždivost: Lehce dráždí pokožku.
         Provedení zkoušek na zvířatech:  není stanoveno
         Další údaje:
 12.   Ekologické informace
         Akutní toxicita pro vodní organismy:          
            - LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):   10400
            - EC50, 72 hod., dafnie (mg.l-1):   9714
            - IC50, 72 hod., řasy (mg.l-1):      1450
         Rozložitelnost:    Snadno se biologicky rozpadá.
                                 Fotochemickou reakcí se vzduchem se rychle okysličuje.
         Toxicita pro ostatní prostředí:   Prakticky netoxický vůči organismům v čistírnách
                                                       odpadních vod.
         Další údaje:     Látka představuje významné riziko odkysličení vodních systémů.
         CHSK:          není stanoveno                       
         BSK5:           není stanoveno
         Další údaje: 
 13.  Informace o zneškodňování
        Způsoby zneškodnění látky/přípravku: 
            Nepoužitelné zbytky  se shromažďují a v těsně uzavřených obalech se předají právnické
            nebo fyzické osobě, která je k převzetí nebezpečného odpadu oprávněna.
            Kód druhu odp.:  07 01 04 / N - Jiná organická rozpouštědla
            Použitý sorbent:  15 02 02 / N - Absorpční činidla
        Způsoby zneškodnění kontaminovaného obalu:    
            Obaly, nepoužitelné jako vratné, odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu.
            Kód druhu odpadu:   15 01 10 / N - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
            Po dokonalém vyprázdnění a vymytí vodou lze prázdný obal využít jako druhotnou
            surovinu.
         Další údaje: 
 14.  Informace pro přepravu
        Pozemní přeprava
        ADR/RID:           UN - číslo:  1219      Ident. číslo nebezpečnosti (Kemler):  33 
                                  Třída:  3         Klasifikační kód:  F1      Obalová skupina:  II
                                  Nálepka k označení nebezpečí:  3
                                  Pojmenování a popis:  ISOPROPYLALKOHOL (ISOPROPANOL)
        Poznámka:                                   
        Vnitrozemská vodní přeprava
        ADN/ADNR:                              Třída:                      Číslo/písmeno:
                                                                                          Kategorie:
        Námořní přeprava                       Třída:                       Číslo UN:                   Typ obalu:
       IMDG:                                           3                             1219                              II
       Látka znečišťující moře:
       Technický název:                          Izopropanol
       Letecká přeprava                         Třída:                       Číslo UN:                    Typ obalu:
       ICAO/IATA:                                  3                              1219                             II
         Technický název:                          Izopropanol
       Poznámky:
       Další údaje:
 15. Informace o právních předpisech
       Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:
          - Zákon 157/1998 o chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů
            ve znění Zákona 352/1999 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
         - Nař.vlády č.25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezp.chem.látek a pří-
           pravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných
           nebezp.chem.látek, ve znění nař.vl. č. 258/2001 Sb.
         - Vyhláška MPO č. 26/1999 Sb., o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných
                                                        chemických látek a přípravků.
         - Vyhláška č. 27/1999 Sb., o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné
                                                chemické látce a přípravku.
         - Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
         - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
         - Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
                                                         při práci.
         - Sbírka mezinárodních smluv č.6/2002, týkající se přepravy a distribuce nebezpečných
           věcí dle předpisů ADR
         ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady.
         Dle zákona č. 157/98 Sb. a souvisejících právních předpisů je látka / přípravek
         klasifikován jako:    Vysoce hořlavý a Dráždivý
         Symbol nebezpečí:   F; Xi
         R-věty:       R11 - Vysoce hořlavý
                          R36 - Dráždí oči
                          R67 - Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
         S-věty:       S2   - Uchovávejte mimo dosah dětí
                          S16 - Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření
                          S24/25 - Zamezte styku s kůží a očima
                          S26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
                                   lékařskou pomoc
                          S46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
                                   nebo označení
 16. Další informace
                Bezpečnostní list byl sestaven  na základě bezpečnostního listu poskytnutého
                výrobcem.

 

     Tento popis není kvalitativní specifikací výrobku a nevyplývají z něj žádné záruky ve smyslu ustanovení obchodního zákoníku. Účelem bezpečnostního listu, sestaveného podle požadavků zákona č.157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a jeho prováděcích předpisů, je informovat o fyzikálních a chemických vlastnostech produktu, jeho nebezpečnosti a rizikovosti při zacházení sním.Údaje zde uvedené vycházejí ze současných dostupných běžných znalostí informací a zkušeností. V budoucnosti nelze vyloučit přepracování a doplnění údajů.