Zdravotní rizika - další

aneb co všechno Vás může potkat

Zdravotní nebezpečí při vdechu, požití nebo potřísnění benzínem a jiných destilačních produktů ropy.

 

BENZÍN (a jiné destilační produkty ropy)
 
Číslo CAS:90641-13-7
Klasifikace:Xn
R-věty.R 65
S-věty:S(2-)23-24-62

 
(obecně + otrava perorální) - inhalace, i.v., i.m. atd.
- viz samostatná karta

 
Podle destilačního rozmezí (bodu varu) lze destil. produkty ropy dělit na:
Lehké frakce - petroléter (= lehký benzín), motorové benzíny automobilové a letecké, většina technických a čistících benzínů, lékařský benzín, ligroin; prakticky jde tedy o čisté benzíny, t.j. vysoce rafinované směsi obsahující hlavně alifatické uhlovodíky s nízkým bodem varu, (převážně pentany až oktany), případně i (cyklo)parafíny a malé % aromatických uhlovodíků (benzen a jeho homology); začátek destilace pod
100°C, u některých už při 30°C; určeny pro speciální účely.

    
Těžké benzíny, těžké frakce - např. lakový benzín 140/200 (tj. destilrozmezí 140-200°C), technický benzín 150/200, petrolej, motor. a topná nafta, lehké topné oleje; obsahují vyšší kapalné uhlovodíky a parafíny s vyšším bodem varu, začátek destilace od 140 do 150° 0:55:22, případně i výš. Mezi těžké frakce patří i mazut, různé minerální oleje s obsahem vysokých uhlovodíků.
Pozn.: podíl jednotlivých kapalných uhlovodíků, příp. ostatních přídatných složek se u destil. produktů ropy stejného destil. rozmezí může lišit v závislosti na původu ropy a účelu použití.

 
Vlastnosti obchodních benzínů: Vysoce hořlavá kapalina, pohyblivá, charakter. zápachu, rychle se vypařuje; nerozp. ve vodě, volně rozp. v absol. alkoholu, éteru, chloroformu, benzenu, rozpouští tuky, oleje, přírodní pryskyřice.
 
Použití: Velmi široké, vzhledem k relat. nízké toxicitě, např. jako rozpouštědlo a ředidlo laků, barev, emailů, vosků, čistící prostředek, odmašťovadlo, pohonná látka, pro 
laboratorní účely atd.

 

Vlastnosti a použití ostatních destilátů ropy (např. petrolej, nafta atd.), destil rozmezí jednotl. obch. druhů benzínu nebo ost. destilátů ropy viz samostatné karty.
 
Toxicita: Stoupá především v závislosti na prchavosti (bodu varu), čímž je ropný destilát prchavější, (čím má nižší bod varu), tím je toxičtější. Destiláty s bodem varu (začátek destilace) nad 100°C jsou při teplotě do 25°C inhalačně netoxické - vypařování je zanedbatelné. Destiláty s bodem varu nad 150°C mají nízkou toxicitu perorální (petrolej, nafta) - vstřebávají se málo a pomalu, inhalační otravu vyvolá ale již dávka mnohem nižší než otravu perorální - vstřebávají se dobře plícemi, také více dráždí.

 
Vstřebávání hlavně plícemi, také zažívacím traktem (benzín lépe a rychleji než petrolej nebo nafta), kůží nepatrně (zanedbatelné).

 
Vylučování v nezměněné formě hlavně plícemi, proto může dojít až k těžkému poškození dýchacích cest a plicní tkáně - i po požití. Po požití navíc může dojít při neuzavřené glotis (zvracení, kašel) k aspiraci, ropné destiláty rychle proniknou až do nejjemnějších bronchiolů a do alveolů - chem. poškození epitelu, pneumonie (až hemorag.), event. pleuritida, edém plic.
Benzín, petrolej, nafta apod. jsou velmi snadno rozpustné v tucích, proto typické narkotické působení, údajně silnější u petroleje a nafty.

Smrtelnou dávku lze obtížně určit (různé podíly uhlovodíků nebo jiných látek podle původu ropy, různé destil. rozmezí, např. jednotl. obch. druhů benzínu).
 

Benzín: Těžké otravy (ale i smrt) u dospělých po 20-50 ml p.o. - průměrně 1 ml/kg už těžká otrava; Moeschlin udává LD p.o. 7,5 g/kg (zdá se mi moc vysoká), u dětí popsána smrt už po 10-15 g p.o.

Petrolej, nafta: Velmi těžká otrava, příp. smrt po 100-120-250 ml p.o. u dospělých, obvykle se jako průměrná smrtelná dávka pro dospělé udává 250 ml p.o., pro děti nižší přiměřeně věku. Popisováno však přežití dávek mnohem vyšších i smrt po dávkách nižších.

Předpoklad, že ke smrti po nízkých dávkách dochází u dospělých i dětí hlavně následkem plicních komplikací po aspiraci. Toxicitu benzínu, petroleje, nafty apod. zvyšují pesticida, benzen, kafr, kovy nebo halogenové sloučeniny. 
 

Příznaky perorální otravy: (benzín, petrolej, nafta)
1. Pálení v ústech, jícnu, žaludku, nauzea, zvracení, říhání, průjem, někdy i krvavý, (lok. podráždění silnější u petroleje a nafty); vzhledem k opakovanému zvracení jsou těžké perorální otravy vzácné; zvratky i dech páchnou po příslušné látce.
 
2. Bolesti hlavy, závratě, lehká euforie, pak slabost, ospalost, obluzenost, (narkotické působení).
 
3. Po latenci 12-24 hod., někdy i dříve, subfebrility, tachykardie, kašel, tachypnoe, ev. cyanosa, krvavá expektorace, bolesti na hrudníku - známky chemické pneumonie nebo častější sekundární aspirační bronchopneumonie; někdy i pleuritida; aspir. bronchopneumonie podle našich i zahraničních zkušeností velmi často nad pravou bazí, dochází k ní až u 70% hl. dětí; u dospělých stačí aspiraci asi 5 ml, u dětí 0,5-1 ml; k pneumonii nebo bronchopneumonii může dojít i u pacientů, kteří nemají příznaky celkové 
otravy, hlavně po petroleji a naftě (více dráždí). Lipoidní pneumonie po aspiraci minerálních olejů - viz karta Minerální oleje.
 
4. Popisováno i lehké postižení jater po benzínu - jen lehce zvýšené transaminasy podobně jako po alkoholu, nejspíše je vyvoláno příměsemi, ne samotným benzínem.
 
5. Sklon ke komorové fibrilaci; u těžkých nebo neléčených případů event. až konfluentní hemorag. pneumonie, dilatace srdce, flutter se selháním srdečním.
 
6. U velmi těžkých otrav po lehké excitaci ryché bezvědomí hluboké s křečemi, smrt obrnou dýchání nebo selháním oběhovým.
 
7. Z našich velmi častých dotazů 2x u dětí hemolysea po vypití benzínu.
 
8. Prognosa většinou dobrá, přežije-li pacient prvních 24 hod., bývá obvykle u nekomplikovaných případů úzdrava rychlá; také pneumonie se většinou zhojí bez následků, postižení i více než 30% plicní tkáně se většinou vyhojí do 2-4 týdnů, rozsáhlé nebo dispersní aspir. pneumonie mohou končit letálně, hlavně u dětí; vzácně v rekonvalescenci i PNO (kašel), emfyzém.
 
Léčení:
1. Nenutit ke zvracení, hlavně ne děti! (nebezpečí aspirace); žádné mléko, jedlé oleje nebo ricinový olej, žádný alkohol - urychlí resorbci! Pokud pacient nezvrací, dát vypít parafinový olej; není-li po ruce, živočišné uhlí.

 

2. V nemocnici před výplachem parafin. olej; jestliže pacient zvrací, parafín. olej raději nepodávat - při aspiraci nebezpečí lipoidní pneumonie po parafin. oleji! Zvrací-li pacient, položit ho s hlavou níže než pánev, aby se zabránilo aspiraci. 

 

3. Výplach žaludku - vzhledem k velkému riziku aspirace se doporučuje jen při požití 1 ml/kg a více nebo při kombinaci s jinou toxickou látkou (1 lok je asi 15-30 ml u dospělých); nutno zabránit aspiraci, proto buď zaintubovat (při bezvědomí vždy) nebo alespoň sondu s těsnícím balonkem, v nouzi nejvyšší výplach v poloze na boku s níže položenou hlavou; při menších množstvích výplach nedělat. U dětí nutnost výplachu uvážit velmi zodpovědně.

 
4. Živočišné uhlí, projímadlo (ne ricinový olej).

 
5. Při bezvědomí nebo dechových poruchách kyslík, event. intubace, řízené dýchání.

 
6. Při poklesu TK nepodávat noradrenalin, adrenalin, efedrin - zvýší riziko arytmií nebo fibrilace komor; nepomohou-li náhražky plasmy (Rheodextran) nebo plasma, aplikovat Hypertensin (angiotensinamid) v infusi.

 
7. Při komorových extrasystolách, arytmii nebo fibrilaci Procainamid 200-500 mg, příp. až 1.000 mg i.v., event. opakovaně do celkové dávky 1,5-2 g; nebo mesocain v kapénk. infusi, event. defibrilace.

 

8. Při excitaci nebo křečích sedativa, nejlépe diazepam 10-20 mg i.m. nebo i.v. u dospělých, 2-5-10 mg u dětí, (pozor na potenciaci deprese dech. centra).

 
9. Při opakovaném zvracení a průjmech dostatečný přívod tekutin a elktrolytů (opatrně při hrozícím edému plic!).

 
10. Prevent. antibiotika (PNC+STM) u všech těžších otrav; u vyvinuté pneumonie širokospektrá (např. Vibramycin,-nyní náš Deoxymykoin- Keflex), u těžkých pneumonií Prednison 1 mg/kg, pak postupně snižovat; kardiotonika podle potřeby.

 
Inhalační otravy: Kontaminace oka, kůže, aplikace i.v., i.m. nebo s.c. - viz další samostatná karta. 


Mazací oleje, těsnící oleje (minerální oleje), vazelíny, parafín - p.o. jsou netoxické (pokud nejsou zředěny benzínem, petrolejem nebo naftou), ale po inhalaci výparů 
(aerosol) nebo po asspiraci může vzniknout lipoidni pneumonie - viz karta Minerální oleje.

 
Benzín s tetraethylem olova - po jednorázovém požití nebo inhalaci se tetraethylolovo neuplatní - viz samostatná karta.
 
Z našich dotazů:

 

- Chlapec 15 měs. se napil Benzínového čističe skvrn, při tom vdechl část při současném zakašlání, velmi brzo zvracení, dušnost, cyanosa. V sanitce polohován, kyslík. Při příjmu akr. cyanosa, dýchání spontánní, ale poslech. známky plicního edému po několika minutách. Žalud. laváž silně páchla benzínem, při intubaci se z laryngu řinula sanguinol. zpěněná tekutina, odebraná krev silně hemolytická, při cévkování moč. měchýře jen krev, i po výplachu močového měchýře jen kapky sanguin. tekutiny. Acidosa (pH 7,150) při hyperkapnii pCO2 7,87. Hyperventilace kyslíkem, opakovaná bronch. laváž bikarbonátem, kortikoidy v megadávce, strofantin, bikarbonáty i.v., Furosemid, manitol. Trvá mohutný otok plic, z dutiny ústní i nosu odsávána zpěněná sanguin. tekutina; hodinová diuresa přes aplikaci diuretik prakt. nulová. Dítě zemřelo za 3 hod. po přijetí (cca necelé 4 hod. po vypití). Závěr dg: intoxikace benzínovým čističem s masivní hemolysou a edémem plic.

 

- Žena 28 r. vypila asi 300-500 ml ředidla S 6006 (96% benzín) + oběšení, přijata po suic. pokusu v bezvědomí, silný zápach ředidla z úst, max. mydriasa bez r. @ P 140 nitkovitý, konč. lehce spast., posl. edém plic. Ze žaludku odsáto asi 300 ml ředidla. Intubace, hydrocortison, mesocain, furosemid, kardiotonika. Na bikarb. inf., manitol, Rheodextran, Vasoxin, O2, antibiotika. Asi za 7 hod. při vědomí, trvá masivní edém plic, P 150, TK 100/60, bol. u srdce, na ekg deprese ST metabol. hypox. původu, neklid, makroskop. hematurie. Asi za 24 hod. po suic. pokusu sopor, zhoršování edému plic, TK 60 syst., P 160, oligurie; po tracheostomii a odsávání přechodné zlepšení edému plic, 
znovu zhoršení, znovu pokles TK, anurie, exitus asi po 35 hod. po pokusu. Pom. vyš.: na rtg oboustr. plicní edém, v moči bílk. +, v sed. moč. 80-120 ery, hyal. i gran. válce, kreatinin 246, bili norm., AST 0,65, pH 7,23, Hb 156, hkrit 0,44, L 41,4, posun do leva. (Naše pozn.: masivní aspirace při pokusu o oběšení?)

 
- Chlapec 4 a 1/2 měs. dostal omylem místo léku 5 ml benzínu p.o., za velmi krátkou dobu dušnost, cyanosa; při přijetí četné chrůpky oboustr., ter. Hydrocortison v inf., ATB, Digoxin; na rtg oboustr. bronchopneumonie, úzdrava.

 
U dětí i dospělých v našich častých dotazech velmi často bronchopneumonie, většinou parakardiálně při pr. basi; většinou vyléčení antibiotiky.

 
- Chlapec 6 r. vypil malé množství "motorového" benzínu snad s příměsí oleje, hned zvracel, pravděpodobně aspiroval. Již při (rychlém) převozu do nemocnice vykašlával spěněnou krev, zvracel čerstvou krev, schvácený. V nemocnici výplach žaludku, převoz na ARO, tam přijat asi za 3 hod. po požití: somolence, postupně přechod do bezvědomí, naznač. centrální cyanosa, studená akra, nitkov. puls, dýchá spont., z úst i dýchacích cest čerstvá krev, hematurie. Po zaintubování odsáto množství čerstvé krve z doln. dýchacích cest, edém plic, P 115/min., vchod do hrtanu překrven, bez otoku. Po odsátí krve z plic vytéká z kanyly spěněná krvavá tekutina. Žaludeční sonda, centr. venosní katetr, umělá ventilace plic 40 hod., O2, nebulizace; parenter. Dexametazon, Furosemid, Syntophyllin, Kanavit, Dicynone, Gamaglobulin, gamavenin, albumin, plasma, plná krev, infuze, ATB, vitaminy. Při této ter. postupná úprava stavu; na rtg edém plic ustoupil po 8 dnech, přetrvávala bronchopneumonie vlevo. V dobrém stavu předán na norm. dětské odd.

 
Benzín (a jiné destil. produkty ropy) - otrava inhalační, i.v., i.m.,s.c., kontaminace kůže, očí. 

 
Otrava inhalační

Benzíny běžné obchodní se velmi dobře vstřebávají plícemi, jsou prchavé už za pokojové teploty, mají nízký bod varu - pod 100°C začínají destilovat, některé už při 30-35°C

- čím mají nižší bod varu, tím jsou prchavější a tím toxičtější. Inhalačně 7.000 ppm vyvolá po 5 min. narkosu lehkou (bolesti hlavy, závratě, excitaci), 10.000 ppm může už způsobit smrt; Moeschlin uvádí, že 20-50 g benzínu inhalačně vyvolá těžkou otravu. Narkotické působení dáno dobrou rozpustností v tucích.
   Vylučují se nezměněné plícemi, dráždí dýchací cesty a tkáň plicní, po inhalaci vyšších koncentrací pneumonie (až hemorag.), ev. pleuritis, edém plic. Petrolej, nafta, příp. benzíny lakové a techn. s bodem varu 140 a více stupňů jsou za teploty do 25°C inhalačně prakticky netoxické, minim. se vypařují nebo vůbec ne.
   Výpary těchto ropných destilátů nebo aerosol dráždí plíce silněji než výpary benzínu nebo ostatních lehkých frakcí s nízkým bodem varu, mají mít silnější narkotické působení, ale méně často vyvolávat křeče. Protože výpary nebo aerosol se snadno vstřebávají plícemi, stačí k vyvolání inhalační otravy značně nižší dávka než k otravě perorální (ze žaludku se vstřebávají méně a pomaleji než benzíny s nízkým bodem varu).
Podrobněji viz předchozí karta Benzin (perorální otrava).

 
Příznaky:

1. Přechodná euforie podobná alkoholovému opojení, zápach ropného destilátu z dechu.
2. Pálení za hrudní kostí, konjunktivitida, kašel; bolesti hlavy, závratě, slabost.
3. Jinak průběh shodný s otravou perorální - viz předchozí karta Benzín (perorální otrava - bod 2. a následující).
 

Léčení:
1. Co nejrychleji odstranit ze zamořeného prostředí, vysvléknout potřísněný oděv (vypařování, lok. dráždění kůže), zajistit absol. tělesný klid v poloze nejlépe polosedě, inhalace 1% procainu, natriových solí, event. antitusika, mírná sedativa k příp. uklidnění, kyslík podle potřeby, event. řízené dýchání při bezvědomí.
2. Ostatní léčení jako u perorální otravy - bod 5. a následující.

 
Injekční aplikace (vzácné otravy suicid. nebo medicin. omyl)

 

i.v. injekce: smrtelná dávka se udává 2-3 ml; popsané případy: po 15 ml i.v. smrt za 8 hod., přežití po 6 ml i.v.: hemorag. plicní infiltráty, změny na ekg. 
Příznaky otravy: Akutní hemolysa, plicní infiltráty (hemorag.) a šok; někdy apoplektický průběh s obrazem udušení - edém nebo spasmus glottis? Poškození jater.
Léčení: Obvyklá léčba šoku, při známkách dušení tracheostomie, dále transfuse, ostatní jako u perorální otravy od bodu 5. (karta Benzín, perorální otrava).


i.m. nebo s.c. injekce: rozsáhlé nekrosy
Léčení: Infiltrace okolí vpichu procainem, dále chirurgicky (excise).

 
Kontaminace kůže:
Kůží se destiláty ropy nevstřebávají nebo velmi nepatrně (zanedbatelné); dráždí a odtučňují - dermatitis, praskliny, po delším kontaktu se kůže olupuje v cárech; více dráždí nafta a petrolej.

 
Léčení: Omýt mýdlem, tekoucí vodou, promastit, dermatitidy ve spolupráci s dermatologem.

 
Kontaminace očí: Podráždění spojivky, hl. těžšími frakcemi, event. i rohovky?
 

Léčení: Vyplachovat spojivkový vak nejméně 15 min. tekoucí vodou, oční vyšetření.
 
Fetování u dětí a mládeže: Benzin - opojení s euforií; ethylovaný benzín - až otravy tetraethylolovem (viz karta Benzín s tetraethyolovem)

 
Z našich dotazů:
- 41 letý muž si aplikoval 20 ml technického benzinu do kubitální jamky. Přijat za necelých 24 hodin k chirurgickémuů ošetření. Mohutný otok v oblasti levého předloktí a celé levé paže, enormně citlivý. Pohyb prstů omezený, leč možný. Hematom v kubitální jamce. TH: provedeny podélné incize na LHK, z fasciotomií z ran silný zápach benzinu, proveden výplach. Následně pravidelné převazy, postupně odeznívají příznaky celkové intoxikace. Po týdnu vytéká z fasciotomie na radiální straně předloktí smetanově zbarvená tekutina, do podkoží zasahují hluboké tunely 6-8 cm dlouhé, z nich vytéká nekrotická hmota z nekrosy podkožní tkáně. / 950902 Cah/


Zpracoval: RNDr. Pavel Piskač
Převzato z:
http://www.piskac.cz/ETD/  originál zde

Akáda